Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ПРЕЗ МАГАЗИН ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ MASHINITE.NET


Страни

Чл. 1.

Настоящите общи условия съдържат рамков договор за покупко-продажба между Машините Нет, от една страна и лицето, което е изявило по електронен път в уебсайта http://www.mashinite.net съгласие с Общите условия, наречено по-долу за краткост „Клиент“, от друга.

Дефиниции

Чл. 2.

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

1.                  „Уебсайт“ („website“)

е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

2.                  „Машините Нет

(www. mashinite.bg) е правен портален уебсайт (портал) – виртуален правно-информационен ресурс в Интернет, който дава възможност на потребителите за ползване на различни услуги и за откриване на информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Машините Нет или на други сървъри, извън контрола на Машините Нет.

3.                  “ Машините Нет МАГАЗИН“

е уебсайт за електронна търговия – виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, който е съставна и обособена част от Машините Нет.

4.                  „IP Адрес“ („IP address“)

е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

5.                  „Клиент“

е физическо или юридическо лице, което по електронен път е заявило продукти за покупка от www. mashinite.bg, като по този начин e приело настоящите общи условия  и е изразило съгласие за сключване на договора.

8.                  „Информация за клиент“

е обособена част от уебсайта Машините Нет, изпращаща информация на електронната ни поща, изискуема от Машините Нет при сключване на договора и съхранявана при www.mashinite.net. Същата информация е само и изключително за фирмени цели и няма да бъде предоставяна на трети лица, освен в уредените от Закон случаи.

Поръчка

Чл. 3.

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в Машините Нет-магазин стоки, Клиентът трябва:

1.      Да е въвел коректни данни при потвърждаване на поръчката си в  електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес – www.mashinite.net.

2.      Да се е съгласил с настоящите Общите условия по начина, описан в чл. 4.

Съгласие

Чл. 4.

(1) С електронната си поща, регистрирана при успешна поръчка през електронния магазин всяко ползващо услугите на Машините Нет лице може да поиска или да се откаже от възможността да ползва предоставяните от Машините Нет чрез електронния си магазин ресурси и услуги с нарочно електронно волеизявление по реда описан в ал. 2. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, лицето може да ползва предоставяните от Машините Нет чрез www.mashinite.net-магазин ресурси и услуги, счита се обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.
(2) С натискане на виртуалния бутон „Потвърждаване“ Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема. Със записването му на съответен носител в сървъра на Машините Нет чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Машините Нет съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Клиента, имената на киента, неговия адрес, валиден телефон и е-mail, тази информация е необходима, както за идентифициране на Клиента и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор, така и за изпращането и получаването за закупената от него стока. Машините Нет не съхранява информация за банковите и картовите тайни на клиента. 
(3) За всяка заявка за покупка между Клиента и Машините Нет въз основа на тези Общи условия се сключва отделен индивидуален договор. По индивидуалните договори за страните възникват всички права и задължения по настоящите Общи условия.
(4) При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на Рамковия договор, за страна по него се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

 

Публикуване на информация за стоките в Машините Нетмагазин

Чл. 5.

(1) Машините Нет публикува на адрес http:// www. mashinite.bg кратко описание и цена на всяка от стоките, които могат да се закупят чрез Машините Нет магазин.
(2) Машините Нет не носи отговорност при невярност на посочената от производителя /автор/ информация за стоката.

Публична покана

Чл. 6.

(1) Публикуването на описание и цена на стока в Машините Нет-магазин е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявление за покупка в съответствие с тях по описания в чл. 7 начин.

(2) При липса на складова наличност /възможно е някои от стоките да се намират все още при производителя/ от заявената стока Машините Нет, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка по чл. 7, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия на Клиента или чрез телефонно обаждане на посочения от Клиента телефонен номер.

Извършване на заявление за покупка

Чл. 7.

(1) Клиентът получава достъп до формата за извършване на заявления за закупуване на предлаганите в Машините Нет-магазин стоки след като избере стоките и количествата, които желае да закупи.
(2) Волеизявлението за закупуване на стока от Машините Нет-магазин се счита за извършено след натискане на бутона за съответния тип плащане – PayPal, ePay.bg или наложен платеж, като се приема че клиента се е съгласил с общите условия преди да продължи към формата за разплащане или попълването на данни за наложения платеж.
(3) При посочени неверен или сгрешен адрес и/или телефон при подаване на заявката за Машините Нет не възниква задължение за сключване на договор с Клиента и изпълнение на поръчката.

Сключване на индивидуален договор

Чл. 8.

(1) Индивидуалният договор се счита сключен след приемане от Машините Нет на извършеното при условията на чл. 7 заявление за покупка.
(2) Заявлението за покупка се приема чрез изпращане на съобщение до електронна пощенска кутия на Клиента
(3) Договорът поражда действие между страните след проверка на наличността на стоката предмет на заявлението за покупка и след потвърждаване на валидността на заявката на посочения от Клиента телефон за връзка.

Цени

Чл. 9.

(1) Всички цени са в български левове с ДДС. Към момента магазина не доставя извън рамките на Република България.
(2) Указаните на уебстраницата на Машините Нет-магазин цени на отделните стоки са за единично количество и са с безплатна доставка на територията на Република България за поръчки на стойност над 100 лева с ДДС.

(3) Дължимата от Клиента цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на извършване на заявлението за покупка на същата по начина описан в чл. 7.

Време и начини на плащане

Чл. 10.

(1) Цената по чл. 9 и разходите по доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини :

1. в брой /наложен платеж/ при получаване на стоката от Клиента или от трето лице от името на същия;

2. по друг указан на уеб страницата на Машините Нет-магазин начин.

Права и задължения на страните

Чл. 11.

Машините Нет се задължава:

1.                  да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока

2.                  да достави в срок заявената за покупка стока

3.                  да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

Чл. 12.

(1) Клиентът се задължава:

1.                  да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка;

2.                  да плати цената на стоката;

3.                  да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;

4.                  да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;

5.                  да получи вещта;

(2) Клиентът следва:

3.                  да не подава фиктивни заявки или друга информация;

4.                  да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

5.                  да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права;

6.                  да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

Доставка

Чл. 13.

(1) Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок :

1.                  до 5 работни дни – за страната

(2) Срокът за доставка по ал. 1 започва да тече:

1.                  след потвърждение от Машините Нет относно наличността на поръчаните от Клиента артикули и последващото им изпращане по куриерска фирма Спиди

(3) Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

(4) срока за доставка се счита за изпълнен по отношение на Машините Нет с предаването на стоката, подходящо опакована съобразно вида й за доставка на съответната спедиторска компания.

(5) Стоката се доставя с помощта на куриерска фирма Спиди и съгласно техните общи условия.

Предаване на стоката

Чл. 14.

(1) Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.
(2) В случаите на чл. 10, ал. 1, т. 1 стоката се предава на лицата по предходната алинея след заплащане на дължимата цена и разходите по доставката.

(3) При предаване на стоката Клиентът или третото лице по ал. 1 подписват придружаващите я документи.
(4) При отказ извън случаите по чл. 15, ал. 1, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Машините Нет за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

(5) В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Машините Нет се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Чл. 15.

(1) Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

1.                   доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

2.                   при транспортирането стоката е повредена;

3.                  цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена по чл. 9;

4.                   Машините Нет не е спазило срока за доставка, а именно не е предало в срока, стоката на съответната спедиторска компания, избрана от клиента .

5.                   Машините Нет не може да бъде отговорна и да отговаря за щети при  недоставена в срок стока или доставена стока с дефекти от страна на спедиторската компания, като клиента си запазва правото да върне стоката ако желае при наличие на такива обстоятелства.

(2) Отказ за получаване на стоката при условията на предходната алинея е недопустим след подписване на придружаващите я документи по чл. 14, ал. 3.

(3)  При условията на ал. 1, т. 1, както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

Лични данни

Чл. 16.

(1) Машините Нет полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
(2) При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Машините Нет може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
(3) Машините Нет има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: shopeinhell@gmail.com

(4) Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Машините Нет. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията

Чл. 17.

Машините Нет се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

1.                  е получил изричното съгласие на Клиента;

2.                  информацията се предоставя на дружества, в които Машините Нет притежава повече от 50% дялово или акционерно участие или които контролира пряко или косвено, както и на лица и дружества, които пряко или косвено го контролират;

3.                  информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

4.                 Машините Нет е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Разваляне на договора

Чл. 18.

Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали индивидуалния договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Отговорност

Чл. 19.

Машините Нет не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства извън контрола на Машините Нет – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и чужди сървъри, извън контрола на Машините Нет, както и   проблеми с доставките следствие по вина на спедиторската компания.

 

Обезщетения

Чл. 20.

(1) Клиентът е длъжен да обезщети Машините Нет и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

Арбитраж

Чл. 21.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от съответните граждански съдилища в РБългария.

Писмена форма

Чл. 22.

Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на Машините Нет и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Недействителност

Чл. 23.

Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/, и това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Права на интелектуална собственост

Чл. 24.

Всички права на интелектуална собственост върху елементите на Машините Нет-магазин принадлежат на Машините Нет, включително, без да се ограничават до: текстове, графика, компютърни програми, бази данни и др. подобни.

Приложимо право

Чл. 25.

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат съответно правилата на Условията за ползване на предоставяните на членовете на Машините Нет стоки и услуги (http://www.mashinite.net) и разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите общи условия влизат в сила от 02.01.2011 г., като Машините Нет си запазва правото да ги променя без предизвестие, като ги обявява на страницата си.

Запишете се, за да сте информирани за нашите промоции